Współorganizatorzy konferencji

  1. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych;
  2. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej;
  3. Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych;
  4. Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej;
  5. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej;
  6. Akademia WSB;
  7. Baltic Defence College.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP jest zdobywanie wiedzy przez studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych w ramach realizowanego procesu kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz umiejętne wykorzystanie ich wyników w praktyce, a także wpajanie studentom najwyższych wartości narodowych i historycznych będących zasadniczym filarem patriotyzmu i umiłowania ojczyzny.
Wydział realizuje kształcenie studentów wojskowych i cywilnych oraz kształcenie i szkolenie specjalistyczne i doskonalące kadry dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.
[więcej]

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW jest kontynuatorem 30 letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno-służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.
Głównym zadaniem Wydziału jest organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach i w specjalnościach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz organizacja i prowadzenie działalności naukowo-badawczej
w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w specjalnościach reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.
[więcej]

Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych

Działalność Wydziału Zarządzania AWL oparta jest na poszanowaniu i kultywowaniu tradycji patriotycznych osadzonych na triadzie VERITAS, PATRIA, HONOR. Wydział jest ośrodkiem kształcenia zarówno kandydatów na oficerów, jak i studentów cywilnych, również w języku angielskim, posiadającym uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz postępowań tytularnych, silny dzięki zdolności samorozwoju naukowego. Ośrodek opiniotwórczy, ceniony za wysoki poziom kształcenia oraz badania o charakterze wdrożeniowym, kształtujący kompetencje przywódcze liderów dla sił zbrojnych, systemu obronnego i gospodarki.
[więcej]

Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Instytut Organizacji i Zarządzania jest jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, powołaną do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i badawczej, związanej z grupą przedmiotów nauczania z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz humanistycznych. Współdziała z pozostałymi Instytutami WCY oraz Wydziałem Logistyki oraz Elektroniki w pozostałych kierunków studiów, prowadzonych w Akademii.
[więcej]

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania to jeden z dwunastu wydziałów Politechniki Śląskiej, mający siedzibę w Zabrzu. Kształci studentów również w Katowicach i Rybniku. Prowadzi studia na kierunkach: administracja, analityka biznesowa, logistyka, socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie projektami.
[więcej]

Akademia WSB

Celem działalności Akademii WSB jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.
Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.
[więcej]

Baltic Defence College

Baltic Defence College.to wielonarodowa uczelnia wojskowa, centrum badań strategicznych i operacyjnych oraz profesjonalnej edukacji wojskową na poziomie średnim i wyższym.
[więcej]